Disclaimer (Výhrada)

Kontakt:

Honeywell spol. s r.o.
Honeywell | Fire and PA/VA Solutions
se sídlem V Parku 2325/18
148 00 Praha 4 – Chodov
IČ: 18627757
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2938
hls-czech@honeywell.com

Všeobecné prodejní a dodací podmínky (HBT T&Cs of Product Sales - Remaining EMEA Countries)

General Terms and Conditions
Privacy Policy of Honeywell
Contact us or the respective local office for any questions

Legal notices
The contents of this server were researched and compiled with great diligence. Nevertheless, if any errors have been observed, we would appreciate if you could inform us accordingly. We cannot vouch for any errors which may appear in relation to the content of these pages. All brands, logos and signets are the property of the respective proprietors.
Právní upozornění

Obsah tohoto serveru byl sestaven s velkou pečlivostí. Nicméně pokud jste nalezli nějaké chyby, budeme rádi, když nás budete informovat odpovídajícím způsobem. Nemůžeme ručit za případné chyby, které se mohou objevit v závislosti na obsahu stránek. Všechny značky, loga a pečeti jsou majetkem příslušných vlastníků.

Copyright law
The individual elements belonging to our Internet site, such as the text, images and films, are copyright protected. The download of content is permitted for reproduction purposes, if it is used for professional or commercial purposes (§ 53 of the Copyright Act). The use of texts and excerpts and images (except for media images) is only permitted with the prior written consent of Honeywell Life Safety Austria GmbH and Honeywell spol. s r.o. (Honeywell | Security and Fire). Media images may not be used for editorial purposes.
Copyright - autorské právo
Jednotlivé součásti našich internetových stránek, jako například texty, obrázky a filmy, jsou chráněny autorským právem. Stažení obsahu, je povoleno pro účely reprodukce, pokud se používá pro profesionální či obchodní účely (dle § 30 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon). Použití textů a úryvků a obrázků (kromě mediálních snímků) je povoleno pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Honeywell Life Safety Austria GmbH a Honeywell spol. s r.o. (divize Honeywell | Security and Fire). Snímky nesmí být použity pro redakční účely.
Disclaimer
Výhrada
1. Online content: Honeywell Life Safety Austria GmbH and Honeywell spol. s r.o. do not take responsibility for the up-to-dateness, correctness, completeness or quality of the information supplied. In particular, provision is made that projects, forms or other documents that can be retrieved online in both their content and form correspond to the documents published in printed form. In case of doubt, the printed version is uniquely binding. Claims of liability against Honeywell Life Safety Austria GmbH or Honeywell spol. s r.o. that refer to material or immaterial damages which are due to the use or non-use of the information presented or the use of inaccurate and incomplete information are excluded in principle, if Honeywell Life Safety Austria GmbH or Honeywell spol. s r.o. (Honeywell | Security and Fire) have not been demonstrably accused of willful or gross negligence.
1. Online obsah: Honeywell Life Safety Austria GmbH ani Honeywell spol. s r.o. nenesou odpovědnost za aktuálnost, správnost, ucelenost či kvalitu těchto informací. Především informace, týkající se projektů, formulářů a dalších dokumentů mohou být staženy online a odpovídají tištěným materiálům. V případě rozdílů, je rozhodná tištěná verze. Honeywell Life Safety Austria GmbH ani Honeywell spol. s r.o. nejsou odpovědné za materiální anebo nemateriální škodu způsobenou použitím anebo nepoužitím nepřesných a neúplných informací, pokud takovéto informace nebyly poskytnuty úmyslně anebo v hrubé nedbalosti.
2. Referrals and links: In cases of direct and indirect references to third-party Internet pages or other documents on the Internet (hyperlinks) Honeywell Life Safety Austria GmbH and Honeywell spol. s r.o. for which it is not responsible, it can only be made liable if the Honeywell Life Safety Austria GmbH or Honeywell spol. s r.o. were aware of the content of the website or if it would have been reasonable and technically feasible to prevent the use of websites with illegal content. Honeywell Life Safety Austria GmbH and Honeywell spol. s r.o. hereby explicitly states that, at the time of setting the link, there was no evidence of illegal content on the respective website. Honeywell Life Safety Austria GmbH and Honeywell spol. s r.o. has no influence on the current or future design, the content or the copyright of the linked website. Therefore, it dissociates itself explicitly from all changes concerning the contents of linked pages that were made after the link was set. This statement is valid for all links within the website created by the company. The provider of the linked page is exclusively responsible for illegal, defective or incomplete contents and especially for damages resulting from the use or non-use of the information presented on the linked page.
2. Odkazy: Honeywell Life Safety Austria GmbH a Honeywell spol. s r.o. nejsou odpovědné za přímé anebo nepřímé odkazy, stejně tak jako odkazy v dokumentu (Hyperlinky), pokud se však neprokáže, že obsahu věděli anebo vzhledem k technickým znalostem vědět mohli. Tímto Honeywell Life Safety Austria GmbH a Honeywell spol. s r.o. prohlašují, že v okamžiku umístění odkazu, odkazovaná stránka nevykazovala znaky ilegálního obsahu. Honeywell Life Safety Austria GmbH ani Honeywell. spol. s r.o. nemají vliv na změnu takovýchto stránek a zcela se distancuje od jakýchkoliv změn, týkajících se jakýkoliv odkazů. Za obsah odkázaných stránek odpovídá zcela a úplně jejich zřizovatel.
3. Data privacy: If, as part of the internet publication, the opportunity to insert personal or commercial data (e-mail addresses, names, addresses) exists, then the relinquishment of this data by the user shall expressly take place on a voluntary basis. If you have questions or concerns regarding the processing of your personal information, please contact us via email using Honeywellprivacy@honeywell.com
3. Ochrana osobních údajů: Pokud, jako součást publikace na internetu, je i osobní údaj (email, jméno, adresa), vyžaduje se poskytnuté souhlasu a to zcela na dobrovolné bázi. Dotazy nebo nejasnosti ohledně zpracování osobních údajů směřujte, prosím, na naší e-mailovou adresu Honeywellprivacy@honeywell.com or use following interactive webform: https://honeywellhub.secure.force.com
4. Validity of this disclaimer: This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual formulations of this text are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact.
4. Platnost této výhrady: Tato výhrada je součást veškerých publikací na internetu. Pokud jakoukoliv část dané výhrady bude neplatná, neplatnost se netýká zbylých části.